Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) u primjeni su nove odredbe o vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO.


Pravna ili fizička osoba koja je:
ishodila dozvolu za gospodarenjem otpadom, trgovac otpadom, upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dužna je voditi elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) putem mrežne aplikacije ili mrežnih servisa.


Seminar je namijenjen svim proizvođačima, posjednicima otpada, povjerenicima/odgovornim osobama za gospodarenje otpadom, ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom, jedinicama lokalne uprave i samouprave, uprave kao i javnim poduzećima.
Pridružite se seminaru gdje ćete naučiti:
  • Registraciju korisnika u sustav
  • Izradu lokacije korisnika
  • Otvaranje EONTO I EONTO-P
  • Otvaranje EPL-O
  • Pretraživanje digitalnih dokumenata
  • Zatvaranje eONTO i ePL-O
  • Izvještaji
  • Ostalo
Praktični dio se odvija kroz stvarni pristup stranicama Agencije za zaštitu okoliša!


Svim polaznicima osigurani su svi potrebni priručnici i materijali.
Nakon edukacije polaznicima se izdaje
Certifikat.


Za sve informacije obratite se na:
vimal@vimal.eu
01/5540-640
www.vimal.eu